next up previous contents
Next: Motorsystems hierarkiska organisation Up: Motorikens organisation Previous: Motorikens organisation   Contents


Psykofysiska principer för frivilliga rörelser

Frivillig rörelse styrs av vissa psykofysiska principer. Nedan följer en redogörelse för tre av dessa:


next up previous contents
Next: Motorsystems hierarkiska organisation Up: Motorikens organisation Previous: Motorikens organisation   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20