next up previous contents
Next: Psykofysiska principer för frivilliga Up: Rörelse Previous: Rörelse   Contents


Motorikens organisation

Det finns tre distinkta klasser av rörelse:

För styrning av kroppen kan två reglertekniska principer skönjas:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20