next up previous contents
Next: Rörelse Up: Lukt och smak Previous: Smaksinnets nervbanor   Contents

Behandling av smakstimuli

En viss smakfiber stimuleras som tidigare antyddes inte enbart av ett enskilt visst smakämne, utan snarare mer eller mindre av olika. Enskilda smaker motsvaras därför av en aktivitetskodning i smakfiberpopulationen i stort.

Förutom smaksensoriken ingår även olfaktoriska och somatosensoriska stimuli som en del i smakupplevelsen, även om de uppfattas som smak då den sensoriska upplevelsen är simultan.Bengt Ljungquist 2007-01-20