next up previous contents
Next: Behandling av smakstimuli Up: Lukt och smak Previous: Smak   Contents

Smaksinnets nervbanor

Varje primär afferenta smakfiber förgrenar sig rikt och innerverar flera olika smaklökar och inom dessa olika smakceller. Från smakcellen till den primära afferenta smakfibern sker överföring kemiskt via synapsen neurotransmitters.

Smaklökarna i de främre två tredjedelarna av tungan innerveras av sensoriska neuroner med sina fiber i ganglion geniculatum vars perifera gren går i chorda tympani, en gren av n facialis (VII). Smaklökarna i tungans bakersta tredjedel innerveras av neuroner med soma i ganglion petrosus vars perifera grenar går till smaklökarna som ramus linguales av n glossopharyngeus (IX). De smaklökar som finns i gomtaket innerveras av n petrosus major (VII). Smaklökarna i pharynx och epiglottis innerveras av n laryngeus superior, en gren av n vagus (X). Samtliga av dessa nerver slutar i nucleus tractus solitarii där de bildar synapser mot neuroner som i sin tur projicerar på pars parvocellulari i thalamiska VPM. Från thalamus projicerar dessa neuroner sedan ipsilateralt på ett kortikalt område i gränsen mellan anteriora insula och frontala operculum.

Smaklökarna för de olika smakerna är spridda över hela tungan och är inte som man tidigare trott specifika för vissa områden. Däremot behålls den topologiska mappningen längs hela smaksinnets nervbana.


next up previous contents
Next: Behandling av smakstimuli Up: Lukt och smak Previous: Smak   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20