next up previous contents
Next: Form Up: Perception av rörelse, djup Previous: Riktning och rörelse   Contents

Djup

Från endast monokulärt seende kan vi från följande ledtrådar dra slutsatser om djupet i en vy:

  1. Familjär storlek - om objektet borde ha en viss storlek kan vi utifrån detta dra slutsatser om djup
  2. Skymd sikt - ett objekt som skymmer sikten för ett annat är djupare beläget
  3. Linjärt perspektiv - parallella linjer går ihop i fjärran
  4. Storleksperspektiv - om två objekt har olika storlek så är det mindre ofta längre bort
  5. Skuggor och ljussättning - skuggor ger en uppfattning om en vy. Ljusare delar av en vy tenderar vidare att uppfattas som närmare.
  6. Rörelseparallax - objekt på olika djup i en vy rör sig med olika hastighet då en betraktare rör sig i förhållande till omgivningen

På avstånd under 30m är dock det steroskopiska seendet avgörande för djupbedömning; det faktum att ögonen sitter ca 6cm isär gör att de kommer att se något olika bilder. Sammanställningen av stereoskopiskt information görss i V1, V2, V3 och MT. Även riktningar i MST som skiljer sig åt något stimulerar vissa neuroner mer. Analysen av stereoskopi görs oberoende om ett objekt kännts igen av hjärnan eller ej. Faktum är att ett objekt som med monokulärt seende ej kan uppfattas kan uppfattas m h a binokulärt.


next up previous contents
Next: Form Up: Perception av rörelse, djup Previous: Riktning och rörelse   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20