next up previous contents
Next: Djup Up: Perception av rörelse, djup Previous: Perception av rörelse, djup   Contents

Riktning och rörelse

I V1, framförallt i lager 4B, förekommer en riktningsselektivitet d v s olika neuroner är olika mycket aktiva i olika rikntningar i kortex. Cellerna tidigare i M-banan är dock inte riktningsselektiva, men ger rådata till den selektivitet som uppträder i lager 4B.

I MT uppräder dock celler som är helt dedikerade åt riktningsigenkänning. De reagerar lite på förändringar i form eller färg, men desto mer på själva rörelsen hos ett stimulus. De har också större receptiva fält en neuronerna i lager 4B. Denna riktningskänslighet gäller för vissa celler i MT även rörelser i omgivningar som inte skiljer i luminans, men i färg eller form.

MST däremot mäter optiskt flöde, d v s individens rörelse i förhållande till omgivningen, då hela rörelsefältet rör sig.

För att lösa aperturproblemet, där det för en enskild neuron förefaller som om ett objekt rör sig åt ett annat håll en det egentliga då kunskap om omgivningen saknas, fungerar MT så att detta område integrerar komponentiserad information från enskilda neuroner om deras uppfattning av riktning för att sedan sammanställa en för hela objektet gällande riktning.

Lesioner i MT ger upphov till att vissa objekts rörelser ej kan följas och dessa kommer då att felbedömas.


next up previous contents
Next: Djup Up: Perception av rörelse, djup Previous: Perception av rörelse, djup   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20