next up previous contents
Next: Kanalaktivering Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: Signalledningseffektivitet   Contents

Aktionspotential

Figure 1: Spänningsberoende $ Na^{+}$-kanal
\includegraphics{bilder/vgsodiumchannel.eps}

Aktionspotentialens uppkomst och dess utbredningsförmåga beror på den positiva återkoppling som råder:

Tidiga forskningsresultat tydde på att det vid en depolarisation skedde två huvudsakliga strömflöden, förutom initiala kapacitiva strömflöden och läckströmmar. Relativt tidigt efter depolarisationen äger rum kommer membranet att ytterligare depolariseras av en inåtgående ström av Na $ ^\textrm{+}$ som dock gradvis avtar. Den utåtgående strömmen som återigen polariserarar membranet orsakad av K $ ^\textrm{+}$-kanaler dröjer något, men kommer efter ett tag att uppnå en platå som slutligen polariserar membranet. Dessa kan experimentellt isoleras genom att Na $ ^\textrm{+}$- respektive K $ ^\textrm{+}$-kanaler blockeras av olika kemiska substanser, som tex tetrodotoxin och tetraetylammonium. Aktionspotentialens allt-eller-inget karaktär kommer sig av att då depolariseringen stiger över ett visst tröskelvärde kommer nettoströmmen $ I$ att vara utåtriktad och därmed som följd av den positiva återkopplingen att 'skena' enligt ovan.Subsections
next up previous contents
Next: Kanalaktivering Up: Neurofysiologi - en sammanfattning Previous: Signalledningseffektivitet   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20