next up previous contents
Next: Contents   Contents

Neurofysiologi - en sammanfattning av 'Principles of Neural Science', version 0.12

Bengt Ljungquist1

Abstract:

Denna rapport redogör för några av de viktigaste koncepten som förekommer i Kandel, Schwartz & Jessels bok 'Principles of Neural Science' [1], vilken även tjänat som underlag för rapportens struktur; rubrikindelningen i rapporten följer relativt väl den som förekommer i boken. Rapporten tjänar främst som författarens personliga inläsningsstöd och lämnar en del kvar att önska pedagogiskt och säkerligen även vad gäller försvenskad terminologi, men läsaren står fri att använda den så som tjänar hans/hennes syften bäst. Nuvarande version saknar sammanfattningar för delar av boken. Även vad gäller dessa delar saknas en del kapitel t ex syn och hörsel vad gäller perception. Framtida versioner av denna sammanfattning kanske även kommer att innehålla bilder. Förutom ovan nämnda bok har även en del material hämtats från 'Sensory Mechanisms of the spinal cord' [2] av Willis och Coggeshall. Tack även till mina kära kursare som kommit med rättningar och tips.

Bengt Ljungquist 2007-01-20